• Oprócz wymienionych wyżej gałęzi prawa, w których specjalizuje się Kancelaria, świadczymy także pomoc w innych sprawach, w tym:

 

 

 • Prawa autorskie  - sporządzanie i opiniowanie umów dotyczących przeniesienia majątkowych praw autorskich, również w ramach umowy o pracę, umowy o dzieło i innych umów cywilnoprawnych;

 

 • Opracowania utworu, czyli tłumaczenia, przeróbki, adaptacje - doradztwo dotyczące wykonywania autorskich praw zależnych, które nie zawsze są przenoszone razem z prawami majątkowymi;

 

 • Licencje - pomoc w zakresie udzielania licencji, tworzenia umów licencyjnych - wyłącznych i niewyłącznych, dotyczących korzystania z utworu w ograniczonym zakresie lub na wszystkich polach eksploatacji;

 

 • Nadzór autorski  - pomoc przy wykonywaniu uprawnień wynikających z nadzoru autorskiego nad utworem;

 

 

 • Rozwody - z orzekaniem o winie i bez orzekania o winie; przeprowadzenie rozwodu wraz z podziałem majątku, ustaleniem alimentów, kontaktów i opieki nad dzieckiem;

 

 • Separacja - pomoc w mediacjach, jak również reprezentacje w postępowaniach sadowych;

 

 • Podział majątku - przeprowadzany zarówno w ramach rozwodu, jako odrębne postępowanie, jak też bez wytaczania sprawy; pomagamy w sądowym ustaleniu wartości majątku, nakładów na majątek wspólny i na majątek osobisty;

 

 • Ustrój majątkowy - doradztwo w zakresie najlepszego rozlokowania aktywów i wyborze odpowiedniego ustroju majątkowego (m.in. rozdzielność, wspólność, rozdzielność z wyrównaniem dorobków);

 

 • Alimenty - sprawy o ustalenie alimentów, podwyższenie, obniżenie; alimenty dochodzone na rzecz dzieci od rodziców, między małżonkami oraz od dzieci na rzecz rodziców;

 

 

 

Usługi Kancelarii skupiają się na prawie gospodarczym oraz na prawie cywilnym. Niemniej jednak świadczone usługi mają charakter kompleksowy, gdyż bardzo często sprawy klientów wymagają wiedzy i umiejętności połączenia różnych dziedzin prawa. Poniżej prezentujemy główne obszary praktyki prawnej, w których Kancelaria świadczy swoje usługi.

Zapraszamy: pn-pt 9-18

 

Znajdź nas:

+ 48 668-381-265

biuro@kancelaria-senderowicz.pl

ul. Wiktorska 6 lok. 2, 02-587 Warszawa

Obsługa przedsiębiorców

 

Reprezentacja wierzycieli

 

Dotychczas zdobyte doświadczenie w reprezentowaniu klientów różnych branż, pozwala na skuteczne wykorzystywanie instrumentów prawnych jakie prawo upadłościowe oraz prawo restrukturyzacyjne przyznaje wierzycielom w celu efektywnego dochodzenia swoich praw. Poprzez odpowiedni dobór rozwiązań staramy się zapewnić pełne, albo jak największe zaspokojenie roszczeń wierzycieli.

Sprawy cywilne

 

 

 • Doradztwo w zakresie rozpoczęcia działalności gospodarczej, w tym pomoc w wyborze odpowiedniej formy prawnej;

 

 • Reprezentacja w postępowaniu rejestrowym, przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów do zarejestrowania przedsiębiorcy;

 

 • Doradztwo w zakresie fuzji i przejęć, analiza prawnych możliwości optymalizacji prowadzonej działalności gospodarczej;

 

 • Bieżąca obsługa prawna organów spółek – organizacja i przeprowadzanie organów spółek (zgromadzeń: wspólników, zarządu, rad nadzorczych), opracowywanie aktów wewnętrznych spółek;

 

Restrukturyzacje i upadłość

Reprezentacja dłużników

 

Pomagamy zadłużonym przedsiębiorcom wykorzystać szeroką gamę możliwości prawnych, jakie daje prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne na optymalizację sytuacji ekonomicznej. Oferujemy pełną analizę zadłużenia przedsiębiorcy i opracowanie projektów planów restrukturyzacyjnych. Reprezentujemy także dłużników w już wszczętych postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

 

 • Sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości dłużnika Klienta;

 

 • Opracowanie strategii odzyskania wierzytelności oraz przejęcia kontroli nad przedsiębiorstwem dłużnika lub jej częścią;

 

 • Reprezentacja wierzyciela w radzie wierzycieli - przygotowywanie uchwał, protokołów zebrania, wniosków skierowanych do syndyka;

 

 • Współpraca z syndykiem i kontrola jego działań w ramach uprawnień rady wierzycieli;

 

 • Odzyskiwanie majątku wyprowadzonego przez dłużnika przed ogłoszeniem upadłości lub w jej trakcie;

 

 • Wszczynanie postępowań przeciwko członkom zarządu spółek;

 

 • Prowadzenie postępowań karnych dotyczących ukrywania majątku, niezgłaszania upadłości, celowego niepłacenia wierzycielom;

 

 • Pełna analiza prawna, organizacyjna i finansowa przedsiębiorstwa i  grupy kapitałowej;

 

 • Sporządzenie planu restrukturyzacyjnego, w zależności od możliwości i kondycji finansowej Klienta;

 

 • Optymalizacja majątku firmy, relokacja i ochrona najcenniejszych zasobów firmy i grupy kapitałowej;

 

 • Reprezentowanie w trakcie negocjacji z wierzycielami;

 

 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych dotyczących upadłości lub restrukturyzacji;

 

 • Ochrona członków zarządu przed odpowiedzialnością solidarną za długi spółki;

 

 • Sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz reprezentacja w trakcie całego postępowania;

 

 • Kompleksowa pomoc po ogłoszeniu upadłości, obejmująca kontakty i współpracę z syndykiem i radą wierzycieli;

 

Usługi prawne

 • Reprezentowanie w postępowaniach sądowych, w tym dotyczących niewykonania umów, czynów niedozwolonych;

 

 • Prowadzenie spraw związanych z uchyleniem lub stwierdzeniem nieważności uchwał spółek i innych czynności prawnych spółek;

 

 • Reprezentowanie w sprawach przeciwko członkom zarządu;

 

 • Reprezentowanie klientów w procesach negocjacyjnych;

 

 • Przygotowywanie projektów umów handlowych w ramach bieżącego funkcjonowania spółki;

 • Badanie stanu prawnego nieruchomości oraz właścicieli - spółek posiadających tytuł do nieruchomości;

 

 • Uczestnictwo w negocjacjach zmierzających do pozyskania nieruchomości,

 

 • Przygotowanie i negocjacja dokumentacji zmierzającej do nabycia lub zbycia nieruchomości, w tym umowy przedwstępnej, umowy sprzedaży;

 

 • Pomoc w  uzyskaniu wymaganych koncesji i pozwoleń organów administracji państwowej związanych z procesem budowlanym (w tym pozwoleń na budowę);

 • Przygotowanie i negocjowanie projektów umów o roboty budowlane, umów z podwykonawcami, umów o nadzór inwestorski, czy nadzór autorski projektu budowlanego;

 

 • Reprezentację w postępowaniach sądowych i administracyjnych, związanych z inwestycją;

 

 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych w sporach między wykonawcami i inwestorem;

 

 • Prowadzenie spraw związanych z samowolą budowlaną

 

Nieruchomości i prawo budowlane

 • Odszkodowania - z każdej przyczyny (wypadek drogowy, wypadek przy pracy, przestępstwa i inne czyny niedozwolone);

 

 • Sprawy spadkowe - odrzucenie/przyjęcie spadku, dział spadku, pomoc przy sporządzaniu testamentu, nieważność testamentu, zachowek, doliczanie darowizn do spadku/zachowku;

 

 • Ochrona dóbr osobistych - sprawy dotyczące m.in. zniesławienia, ochrona wizerunku, dobrego imienia; dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynienia;

 

 • Sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych (o dzieło, zlecenie, dostawy, darowizny, pożyczki, sprzedaży, najmu itp.) oraz dochodzenie roszczeń za niewykonanie umowy;

 • Postępowania sądowe - prowadzenie spraw we wszystkich instancjach oraz przed Sądem Najwyższym;

 

 • Sprawy o zapłatę - windykacja należności, wybór efektywnych metod procesowych, wsparcie w egzekucji komorniczej, dochodzenie należności po stwierdzeniu bezskuteczności egzekucji (sprawdzone sposoby);

 

 • Nieruchomości - zniesienie współwłasności, podział do korzystania, zasiedzenie, sprawy o wydanie, sprawy dotyczące służebności, odszkodowanie za bezumowne korzystanie;

Prawo rodzinne

 

 

 • Władza rodzicielska - ustalenie władzy rodzicielskiej w sprawie rozwodowej, jak i w osobnym postępowaniu; ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej, ustalenie miejsca przebywania dziecka, opieki nad dzieckiem.

 

 • Kontakty z dzieckiem - ustalenie kontaktów niezależnie od pozbawienia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej;

 

 • Ojcostwo - sprawy z zakresu sądowego ustalenia ojcostwa, uznania lub zaprzeczenia ojcostwa;

 

 • Adopcja (przysposobienie) - doradztwo w zakresie prawnych uregulowań adopcji oraz rozwiązania przysposobienia;

 

 • Ubezwłasnowolnienie - doradztwo w zakresie możliwości ubezwłasnowolnienia całkowitego/częściowego, w zakresie ustanowienia opiekuna lub doradcy tymczasowego;

Ochrona własności intelektualnej

 

 

 • Postępowania sądowe - sądowe dochodzenie roszczeń związanych z naruszeniem praw autorskich (roszczenia o zaniechanie naruszenia, usunięcie skutków naruszeń, odszkodowanie, zadośćuczynienie) oraz postępowania karne dotyczące naruszeń praw autorskich i własności przemysłowej;

 

 • Prowadzenie postępowań dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji (np. naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa);

 

 • Doradztwo w zakresie prawa własności przemysłowej - patenty, znaki towarowe oraz wzory użytkowe, wzory przemysłowe;

 

 • Prawo prasowe - pomoc w sprawach związanych z publikacją treści prasowych, ochroną dóbr osobistych, dozwoloną krytyką, ochroną tajemnicy dziennikarskiej, przekroczeniem uprawnień dziennikarza, publikacją sprostowań;

 

Pozostałe sprawy

 

 

 • Postępowaniach administracyjnych - reprezentujemy klientów przed organami administracji rządowej i samorządowej oraz przed sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym (zaskarżanie decyzji, uzyskiwanie zgód pozwoleń itp.);

 

 • Sprawach karnych - zajmujemy się zarówno obroną podejrzanych i oskarżonych, jak też reprezentujemy oskarżycieli;

 

 

Kancelaria  zapewnia również obsługę prawną doradców restrukturyzacyjnych, w tym pełniących funkcję syndyka;

Kancelaria KS

Przed wizytą prosimy o wcześniejszy kontakt i ustalenie terminu. 

Lokalizacja

Kontakt z nami

             ul. Wiktorska 6 lok. 2, 02-587 Warszawa

              Pn-Pt 9:00-18:00

             tel.  48 668 381 265

             biuro@kancelaria-senderowicz.pl